Dynasty tietopalvelu Haku RSS Suonenjoen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.03.2022/Pykälä 66

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Selvitys Sisä-Savon kansalaisopiston toiminnoista, resursseista ja maksuperustasta

 

Kaupunginhallitus 14.06.2021 § 133 

 

 

Valmistelija: hallintojohtaja Maikki Rouvinen, p. 044 744 2933

 

Kansalaisopistot tuottavat lain vapaasta sivistystyöstä mukaisisia palveluita. Sisä-Savon kansalaisopisto toimii viiden kunnan eli Suonenjoen, Leppävirran, Rautalammin, Vesannon ja Tervon alueella.

 

Vuonna 2020 tehtiin selvitys Sisä-Savon kansalasiopiston opiskelijoista, kurssimääristä ja tuntimääristä tarkastelujaksolla 2010-2019. Selvityksessä kuvattiin muun muassa opiston toiminnassa tapahtuneita keskeisiä muutoksia, valtionavun ja valtionaputuntien kehitystä, suunniteltujen ja toteutuneiden kurssien määrän kehitystä, opiskelijamäärän kehitystä sekä eri aihealueilla järjestettävien kurssien määrän kehitystä. Toiminnan järjestämisen kannalta oleellista olivat huomiot valtionosuustuntien laskennallisen perustan pienemisestä sekä suunniteltujen ja toteutuneiden kurssien vähenemisestä sekä jossain määrin kurssien keskittymiskehitys osaan aihealueita.

 

Selvityksen lisäksi Sisä-Savon kansalaisopiston toiminnassa on tarkasteltu toiminnan prosesseja. Tarkastelun pohjalta on muutettu muun muassa ilmoittautumiseen ja viestintään liittyviä käytäntöjä sekä päivitetty ohjeita. Lisäksi opistotoimikunnasta on päättänyt kurssimaksurakenteen tarkastelusta.

 

Sisä-Savon kansalaisopiston henkilöstöön kuuluu rehtorista, opetusta ja suunnittelua tekevät suunnitteluopettaja sekä kaksi musiikinopettajaa, ilmaisu- ja sanataide opettaja, tanssin ja liikunnanopettaja sekä tekstiili- ja taideaineiden opettajuus, jota on hoitanut kaksi henkilöä. Sivutoimisia tuntiopettajia on vuosittain noin 80-90 opettajaa. Tukipalveluissa työskentelee kaksi toimistosihteeriä sekä kaksi osa-aikaista osastovastaavaa. Suunnittelu- ja opetushenkilöstössä on mm. eläköitymisten myötä tulossa muutoksia.

 

Kokonaisuudessaan opiston toimintaympäristössä on tapahtumassa muutoksia, joiden pohjalta on syytä tarkastella miten opiston suunnittelu ja opetustoiminta, resurssien käyttö ja hinnoittelu pitäisi järjestää niin, että se tukisi parhaiten toiminnan monipuolista toteuttamista.

 

Sisä-Savon kansalaisopiston toiminta on osa hyvinvoinnin ja vapaa-ajanpalvelualuetta. Suonenjoen kaupungin hallintosäännön § 40 mukaan kaupunginhallitus päättää  toimialansa kehittämissuunnasta, painopistealueista ja arvioinnista.

 

Ehdotus Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää, että lukuvuoden 2021-2022 aikana tehdään Sisä-Savon kansalaisopiston sisäinen toimintojen, resurssien ja maksuperustan selvitys niin, että selvitys tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn viimeistään maaliskuussa 2022.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

Kaupunginhallitus 21.03.2022 § 66  

333/12.00.02/2021  

 

Valmistelija: vs rehtori Markus Hyytiäinen, p. 040 514 6421

 

 

Sisä-Savon kansalaisopiston opistotoimikunta 3.2.2022 § 4

 

Suonenjoen kaupunginhallitus päätti 14.6.2021 § 131, että lukuvuoden 2021-2022 aikana tehdään Sisä-Savon kansalaisopiston sisäinen toimintojen, resurssien ja maksuperustan selvitys niin, että selvitys tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn viimeistään maaliskuussa 2022.

 

Vuonna 2020 tehtiin selvitys Sisä-Savon kansalasiopiston opiskelijoista, kurssimääristä ja tuntimääristä tarkastelujaksolla 2010-2019. Selvityksessä kuvattiin muun muassa opiston toiminnassa tapahtuneita keskeisiä muutoksia, valtionavun ja valtionaputuntien kehitystä, suunniteltujen ja toteutuneiden kurssien määrän kehitystä, opiskelijamäärän kehitystä sekä eri aihealueilla järjestettävien kurssien määrän kehitystä.

 

Nyt valmisteilla olevassa selvityksessä vertaillaan viiden eri opiston toimintaa kurssimaksujen, henkilöstöresurssien, talouden ja kurssitoiminnan suhteen. Mukana vertailussa ovat Sisä-Savon kansalaisopisto (asukasmäärä noin 23 000), Pieksämäen seutuopisto (17 700), Keuruun kansalaisopisto (15 000), Jokilatvan (25 500) sekä Jokihelmen kansalaisopisto (24 500).

 

Selvityksen perusteella kurssimaksujen nostoon ei suurempaa korotuspainetta ole. Henkilöstöresurssit näyttäisivät olevan myös aika keskimääräiset suhteessa muihin opistoihin.

 

Kädentaitojen ja kuvataiteen opettaja eläköityi 1.8.2021. Tällä hetkellä tehtävää hoidetaan   määräaikaisesti.

 

Toimintavaihtoehtoja:

 

Vaihtoehto A:

1) Kädentaitojen ja kuvataiteen opettajan toimea ei lakkauteta.

2) Muutos toimistosihteerien määrään 1.1.2024 alkaen. Toimistosihteeritarve kokonaisuudessaan noin 1,5 henkilöä.

 

-Säästö noin 15.000 euroa/vuosi 1.1.2024 alkaen

 

Vaihtoehto B:

 

1) Kädentaitojen ja kuvataiteen opettajan toimi lakkautetaan 1.8.2023 alkaen. Säästö vuonna 2023 noin 7.000 euroa. Vuonna 2024 noin 17.000 e. (Toimen lakkauttaminen ei suoraan tuo yhden opettajan säästöä, kädentaitojen kurssien toteuttaminen tuntiopettajien turvin)

 

2)  Muutos toimistosihteerien määrään 1.1.2024 alkaen

-Ruuhka-apu toimistoon. Toimistosihteeritarve kokonaisuudessaan noin 1,5 henkilöä. Säästö noin 15.000 euroa vuodessa.

 

3) Muu opistotoiminnan organisointi nykyisen vakihenkilöstön kautta

-Työnkuvien tarkastelu ja suunnitteluvastuun jakaminen

 

-Säästö vuosi 2023 noin 7 000 euroa ja vuosi 2024 noin 32 000 euroa

 

Vaihtoehto C:

1) Kädentaitojen ja kuvataiteen opettajan toimea ei lakkauteta

2) Sihteeriresurssi nykyisellään kahdessa toimistosihteerissä  

 

Lisäksi kansalaisopiston on tärkeää ottaa tavoitteeksi kurssitulojen nostaminen lähinnä asiakasmäärää nostamalla.

 

Tavoite:

Vuosi 2022, +5 000 € vuoden 2021 tasosta

 

Vuosi 2023 +15 000 € vuoden 2021 tasosta

 

Vuosi 2024 kurssitulot +20 000 € vuoden 2021 tasosta

 

Haasteena kädentaitojen ja kuvataiteen opettajan toimen lakkauttamisessa on erityisesti suunnitteluvastuun jakaminen. Toimistopuolella kaupungin sihteeritiimi -ajattelu on hyvä pohja organisoida töitä uudelleen. Tärkeää kuitenkin on, että opistolla olisi vähintään yksi kokoaikainen sihteeri, jonka päätyö on opistoasiat.

 

Budjetoinnissa voisi olla hyvä siirtyä malliin, jossa kaikilla sopimuskunnilla on oma budjettinsa (kirjanpidossahan kunnat ovat nykyisinkin eritelty). Kuntalaskutus perustuisi tässä budjetin pohjalta tehtyyn kuntaosuuden laskutukseen esimerkiksi kolme kertaa vuodessa ja mahdollinen tasaus tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi kansalaisopiston vs. rehtorin katsaus selvitystyöhön kokouksen yhteydessä. Selvitystyö siirtyy seuraavaksi Suonenjoen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

 

Päätös: Keskustelun päätteeksi merkittiin tiedoksi tehty selvitys. Selvitystyö siirtyy Suonenjoen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

 

 

 

KH maaliskuu 2022

 

Kunnanhallitus on pyytänyt selvitystä Sisä-Savon kansalaisopiston toiminnoista, resursseista ja maksuperusta. Selvityksessä tehty vertailu neljään muuhun kansalaisopistoon kertoo yleistilanteen olevan talouslukujen ja käytettävien resurssien suhteen pääosin samankaltainen. Kansalaisopistojen toiminnoissa on toki erilaisia painotuksia (kuten taiteen perusopetuksen laajuus, yhteistyö musiikkiopistojen tms. kanssa) ja se tuo jokaisen opiston toimintaa omia vivahteitaan.

 

Henkilöstöresurssien suhteen Sisä-Savon kansalaisopiston tilanne näyttäisi olevan hyvällä tasolla verrattuna samankokoisiin opistoihin. Nykyisillä resursseilla on hyvät mahdollisuudet vastata erilaisiin haasteisiin työn organisointiin liittyen. Selvityksen pohdintaosiossa kuvattuihin henkilöstöresurssien eri vaihtoehtoihin on syytä palata tilanteen edelleen selkiytyessä ensi lukuvuoden aikana.

 

Toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia ja niihin on osattava vastata. Asiakasmäärät on Sisä-Savon kansalaisopistossa laskeneet viimeisen kahden vuoden aikana perustelluista syistäkin, mutta asiakasmäärän nousuun on satsattava. Uusi nettisivusto, monipuolinen sosiaalisen median viestintä sekä yleistilanteen muuttuminen pandemian suhteen vie tilannetta varmasti parempaan suuntaan.

 

Sisä-Savon kansalaisopiston tekemät palautekyselyt kursseista ja toiminnasta kertovat, että toimintaan ollaan pääasiallisesti hyvin tyytyväisiä. Kansalaisopiston toiminnassa tärkeää on alueellinen tasa-arvo, asiakaskunnasta huolehtiminen ja monipuolisen kurssitarjonnan takaaminen.

 

Valtionosuuden yksikköhinnan noustessa vuoden 2022 alussa tarkoittaa, että Sisä-Savon kansalaisopiston valtionosuus on vuonna 2022 noin 601.000 euroa. Tässä on nousua viime vuoteen noin 20.000 euroa. Tehdyn selvityksen perusteella kurssihinnat ovat varsin normaalitasolla Sisä-Savon kansalaisopistossa. Kurssimaksujen nostoon ei tässä tilanteessa välttämättä ole perusteita. Esitetyssä (liite) opintomaksutaulukossa on pidetty kurssimaksut vuoden 2021 tasolla. Tuntimääräkategorioita on laitettu muutama lisää edellisvuosiin verrattuna. Tätä tukee myös tehty selvitys.

 

Ehdotus kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää:

1. merkitä tiedoksi tehdyn opistoselvityksen (liite),
2. palata henkilöstöresurssien osalta asiaan tulevan lukuvuoden aikana,
3. opintomaksut lukuvuodelle 2022-23 liitteen mukaisesti.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa