Dynasty tietopalvelu Haku RSS Suonenjoen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://www.suonenjoki.info:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.03.2022/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Suunnitelma työtaistelun varalle / vastuuhenkilöiden nimeäminen

 

Kaupunginhallitus 21.03.2022 § 69  

134/01.00.01.00/2022 

Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403

 

Työnantajaorganisaation on syytä laatia etukäteen suunnitelma mahdollisen työtaistelun varalta palvelujen saatavuuden ja toimintojen turvaamiseksi. Suunnitelma tulisi olla laadittuna, vaikkei ajankohtaista työtaistelu-uhkaa olisi olemassa. Suunnitelma on syytä tehdä siitäkin syystä, että esimerkiksi laiton lakko voi alkaa täysin yllättäen, jolloin valmistautumiseen ei jää aikaa.

 

Suunnitelma tehdään toimintayksiköittäin tai vastuualueittain. Sen laatimisesta vastaavat asianomaiset vastuuhenkilöt.

 

Suunnitelmasta tulisi ilmetä ainakin seuraavat seikat:

 

  1. Vastuuhenkilöiksi työtaistelutilanteessa nimetyt viranhaltijat tai työntekijät.
  2. Ketkä viranhaltijat tai työntekijät vastaavat yhteydenpidosta ja mahdollisista työtaistelun estämistä, rajoittamista ja lopettamista koskevista neuvotteluista työtaisteluun osallistuvan henkilöstön edustajien kanssa.
  3. Ketkä viranhaltijat tai työntekijät vastaavat tiedottamisesta tiedotusvälineille sekä tiedottamisesta ja yhteydenpidosta asiakkaisiin, omaan henkilökuntaan ja viranomaisiin.
  4. Ketkä viranhaltijat tai työntekijät vastaavat jäljempänä tarkoitettujen työtaistelua koskevien tietojen keräämisestä.
  5. Mitkä toiminnot on välttämättä pidettävä käynnissä työtaistelun aikanakin.
  6. Toimintojen jatkumisen turvaamisen edellyttämä henkilöstön vähimmäismäärä (tarvittaessa vaihtoehdot eri järjestöjen lakkojen varalta).
  7. Mihin käytännön toimenpiteisiin on ryhdyttävä esimerkiksi seuraavien asioiden varmistamiseksi:

-          toimintojen jatkumisen turvaaminen mahdollisimman laajasti

-          hengen, terveyden ja omaisuuden vaarantumisen ehkäiseminen

-          paloturvallisuuden, työturvallisuuden ja järjestyksen ylläpitäminen

-          toimintavalmiuden turvaaminen työnseisauksen jälkeen (koneet, laitteet, työvuoroluettelot ym.)

-          työnantajan omaisuuden huollon turvaaminen ja katoamisen estäminen

-          veden, kaasun, sähkön ja lämmön saannin turvaaminen

-          kiinteistöjen lämmittämisestä, polttoainevarastojen täydentämisestä ja jätteiden poiskuljettamisesta huolehtiminen

-          tietoliikenneyhteyksien ja hälytysjärjestelmien toiminnan turvaaminen

-          maksuliikenne

-          lakon ulkopuolelle jäävän henkilöstön töiden mahdollinen uudelleen järjesteleminen (vuosilomat, koulutus, siirrot muihin tehtäviin jne.)

-          työnantajan tai sen laitosten toiminnan jatkuvuuden turvaaminen niiltä osin, kuin toiminnot jäävät työtaistelun ulkopuolelle.
Työantajaorganisaatioissa on selvitettävä, keiden työntekijöiden on jo asemansa vuoksi edellytettävä jäävän lakon ulkopuolelle. Nämä vastuuhenkilöt nimetään etukäteen ja heille ilmoitetaan tästä päätöksestä. Vastuuhenkilölle on selvitettävä, että hän vastaa toiminnan ylläpitämisestä vastuualueellaan. Vastuuhenkilöille tulisi nimetä myös sijaiset. Vastuuhenkilönä toimiva edustaa selkeästi työnantajaa työtaistelutilanteessa. Vastuuhenkilöksi ei pitäisi nimetä henkilöä, jonka edut riippuvat työtaistelun tuloksesta. Mikäli tällaista eturistiriitaa ilmenee työtaistelun aikana, vastuuhenkilöä on vaihdettava.

 

Suonenjoen kaupungin hallintosäännön § 40 ja 74 mukaisesti mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty työ- ja virkasuhteita koskevassa lainsäädännössä, noudatettavissa virka- ja työehtosopimuksissa eikä määrätty tässä hallintosäännössä, toimivalta on kaupunginhallituksella.

 

Ehdotus Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus

1. nimeää seuraavat palvelussuhteisen tehtävänimikkeet vastuuhenkilöiksi mahdollisissa työtaistelutoimenpiteissä:
- kaupunginjohtaja
- hallintojohtaja
- henkilöstöpäällikkö
- asuntosihteeri
- toimistopäällikkö
- Ict-asiantuntija
- kansalaisopiston rehtori
- kirjastotoimen johtaja
- vapaa-aikakoordinaattori
- palvelupäällikkö
- siivoustyön esimies
- sosiaalijohtaja
- johtava sosiaalityöntekijä
- vanhuspalvelupäällikkö
- kehitysvammapalveluiden päällikkö
- kotihoidon palveluesimies
- hoivapalveluesimies
- koulutusjohtaja
- yhtenäiskoulun rehtori
- koulunjohtaja
- varhaiskasvatusjohtaja
- päiväkodin johtaja
- tekninen johtaja
- kiinteistöpäällikkö
- kaavoittaja
- kuntatekniikan päällikkö

2. oikeuttaa kaupunginjohtajan vaihtamaan vastuuhenkilön, mikäli nimetyn henkilön osalta ilmenee eturistiriitaa työtaistelun aikana,
3. edellyttää, että toimialat aloittavat ja/tai päivittävät omat toimialansa suunnitelmat kirjallisesti mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden varalta. Suunnitelmien päivittämistyöstä vastaavat toimialajohtajat oman toimialansa osalta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa